UNDERVISNING

De fleste af mine oplæg, kurser og workshops er dialogbaserede og inddelt i en teoretisk forståelse og indføring i området, samt en praksisdel.

Praksisdelen hjælper til, at man bliver bedre rustet til at arbejde med disse problematikker og finder  inspiration til nye veje at gå i samtaler og effekten af forskellige metoder og typer af spørgsmål. I praksisdelen inddrages flere øvelser, redskaber, metoder, cases, filmklip og breve.

Undervisning kan hjælpe os professionelle med at blive opkvalificeret inden for et område. Vi kan opnå større forståelse og indsigt, som stiller os stærkere i forhold til, hvorledes vi kan arbejde med problematikken. Ved at styrke vores faglige viden højnes vores faglige sikkerhed og motivation til at arbejde videre.

Undervisning kan være med til at bekræfte det, vi ved i forvejen, men kan også aflive myter og forebygge, at vi kommer til at handle utilstrækkeligt eller forkert i en sag.

Målgruppe for undervisningen

Min undervisning henvender sig til alle faggrupper der ønsker at opkvalificere deres viden inden for nogle af de områder jeg igennem 15 år har arbejdet med. Målgrupper kan derfor være:

  • Psykologer og psykologstuderende og andre behandlere
  • Socialrådgivere
  • Kontaktpædagoger og behandlere tilknyttet opholdssteder, special institutioner, sikrede institutioner og anbringelse i eget hjem.
  • Faggruppene på ungdomsuddannelserne.

Skriv en mail, hvis der er særlige ønsker til et kursus.  Herfra kan jeg afklare, om det er noget jeg kan hjælper jer med og bidrage med viden om.

Aktuelle oplæg, kurser og workshops:

Terapi med unge udfra et narrativt perspektiv

Hvorfor adskiller samtaler med unge sig fra samtaler med børn og voksne? Vi kigger på de særlige opmærksomheder og udviklingsdilemmaer, der knytter sig til samtaler med unge, og hvad det kalder på hos os som terapeuter. Hvilke typiske problemstillinger kæmper unge mennesker med? Hvordan kan vi anvende de narrative idéer og narrative metode i samtaler med unge?

Læs mere her

Seksuelle overgreb

Hvorfor adskiller seksuelle overgreb sig fra voldelige og psykiske overgreb? Kompleksiteten i hvorfor det kan være at skyld og skam fylder så meget. Forskellen på, når det er drenge og når det er piger, der er ofre for overgreb. Hvordan kan jeg blive bedre til arbejde med mennesker der har været udsat for overgreb?

Læs mere her

Seksuelt bekymrende, krænkende adfærd

Hos store børn og unge, rettet mod mindre børn: hvilke psykologiske dynamikker kan føre til, at nogle udvikler en seksuelt grænseoverskridende og krænkende adfærd? Hvordan arbejder vi med en ung, der har lavet overgreb? Og hvorledes kan man forebygge, at unge udvikler en seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Læs mere her

Selvmordsadfærd blandt unge

Dem, der taler om at tage livet af sig selv, er blandt andet også dem, der gør det. Hvordan kan selvmord ses som en løsning? Hvordan bliver jeg bedre til at se selvmordsadfærd og forebygge, at et ungt menneske tager sit eget liv. Hvordan kan man tale om ønsket om selvmord og måle selvmordsrisikoen?

Læs mere her

Depressionen set indenfra

Vi eksperter taler ofte om symptomlister og diagnostiske kriterier. Men vi glemmer at høre de unges egne fortællinger om at være grebet af en depression. Hvordan kan jeg blive bedre til at forstå, hvordan depression egentlig opleves hos et ungt menneske og hvilke veje kan jeg gå i samtalen med den unge, der er ramt af tunghed, tomhed og længerevarende tristhed?

Læs mere her

De (nye) unge med stress

De senere år har vi set, at der er unge, der har fine faglige, sociale og menneskelige kompetencer, men i løbet af deres uddannelsestid udvikler belastningsreaktioner i form af tristhed, opgivenhed, tunghed og ikke længere magter at holde godt nok fast i deres uddannelse. Hvordan kan det være? Og hvilke redskaber kan vi anvende og hvilke veje kan vi gå for at hjælpe disse unge i trivsel igen?

Læs mere her

Den svære samtale

Hvad gør, at en samtale med en ung bliver svær – er det indholdet, dialogen, vores egen reaktion, andet? Vi kigger på, hvad der gør en samtale udfordrende og de særlige opmærksomheder og udviklingsdilemmaer, der knytter sig til samtaler med unge. Hvilke metoder og spørgsmålstyper kan vi anvende for at samtalen kan hjælpe os med at forstå, hvordan den unge har det og hvad der er behov for.

Læs mere her

Underviser hos bl.a. PsykiatriFondens UngdomsProjekt, Psykologforbundet samt på Politiskolen